Nakhonsawan Vocational College


บทเรียนออนไลน์

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ขอเชิญชวนครู นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมศึกษาชุดการเรียนออนไลน์ และทำแบบสอบถาม เพื่อรับวุฒิบัตรออนไลน์

ครูยศวดี สือพัฒธิมา

เกณฑ์กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2562-2563 โดยเข้าศึกษาเกณฑ์ ที่

Disruption in Logistics

ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในยุค Thailand 4.0 ผ่านเกณฑ์ 70% ได้รับวุฒิบัตรส่งทาง E-mail

ทักษะการจัดดอกไม้เบื้องต้นรูปทรงพื้นฐาน

ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แอนิเมชั่น (ผ่านการประเมินที่ร้อยละ 80 วุฒิบัตรจะส่งไปยังอีเมลของท่าน)

การถ่ายภาพเบื้องต้น (ผ่านการประเมินที่ร้อยละ 80 วุฒิบัตรจะส่งไปยังอีเมลของท่าน)

กฎหมายแรงงานมีมาตรการช่วยเหลือ ลูกจ้าง นายจ้าง ช่วงฝ่าวิกฤตโรคโควิด-19 อย่างไร

ความรู้พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ผ่านการประเมินที่ร้อยละ 80 วุฒิบัตรจะส่งไปยังอีเมลของท่าน)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานแกะสลักผักผลไม้ (ผ่านการประเมินที่ร้อยละ 80 วุฒิบัตรจะส่งไปยังอีเมลของท่าน)

ความรู้เกี่ยวกับการจัดดอกไม้เบื้องต้น(รูปทรงพื้นฐาน) (ผ่านการประเมินที่ร้อยละ 80 วุฒิบัตรจะส่งไปยังอีเมลของท่าน)

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก (ผ่านการประเมินที่ร้อยละ 80 วุฒิบัตรจะส่งไปยังอีเมลของท่าน)

แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นวิชาตุ๊กตา

แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานบายศรี

แบบทดสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์งานคหกรรม

แบบทดสอบ การสุขาภิบาลอาหาร (ผ่านการประเมินที่ร้อยละ 80 วุฒิบัตรจะส่งไปยังอีเมลของท่าน)

แบบทดสอบวิชาขนมไทย