Nakhonsawan Vocational College# รายการข่าว
1    ประกาศปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว  2020-04-01 18:38:01
2    ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบปกติ  2020-03-30 18:22:33
3    เลื่อนการรับสมัครฯ  2020-03-30 18:18:38
4    ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม  2020-02-20 11:52:54
5    ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาฯ พ.ศ.2561  2020-01-20 16:46:37
6    กำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน พ.ศ.2560  2020-01-20 16:47:22
7    กำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน พ.ศ.2561  2020-01-20 16:47:27
8    กำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน พ.ศ.2562  2020-01-20 16:47:34
9    ประกาศผลโควตาภายนอก 2563  2020-01-20 16:47:40
10    ประกาศผลโควตาภายใน 2563  2020-01-20 16:47:45
11    ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  2019-12-06 12:52:39
12    แจ้งถ่ายรูปติดใบ รบ.  2019-11-14 08:15:18
13    กำหนดการประชุมผู้ปกครองฯ  2019-11-13 08:01:45
14    ประกาศพ้นสภาพ 2/2562  2019-11-12 17:31:13
15    ประกาศรับสมัครโควต้าภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2563  2019-11-12 17:02:10
16    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  2019-10-18 09:08:29
17    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว   2019-09-30 16:26:26
18    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  2019-09-25 12:25:42
19    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  2019-09-12 07:04:26
20    บัตรลงทะเบียน ปวส.2/2562  2019-09-04 10:50:44