Nakhonsawan Vocational College2019-06-10 08:11:28

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมประชุมเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๗ ชั้น ๓