Nakhonsawan Vocational College2019-06-10 15:34:44

บรรยากาศการเรียนการสอน นักศึกษาปริญญาตรี สายเทคโนโลยีบัณฑิต ชั้นปี ๑ สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณนิพนธ์ เที่ยงธรรม นามปากกา จุฬามณี ผู้เขียนละครกรงกรรม ให้โอกาส บรรยายหัวข้อ "การสร้างแรงบันดาลใจ" ขอบคุณอาจารย์ศุลีพร คุ้มกลาง ผู้ติดต่อผู้บรรยาย