ผลงาน รางวัล

ลำดับ รายละเอียด
1 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2560 “ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561
2 ได้ผ่านการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศดีเด่นระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้รับรางวัล “หมู่ลูกเสือวิสามัญมาตรฐานดีเด่น” งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ในโอกาส 100 ปี การลูกเสือวิสามัญโลก ระหว่างวันที่ 21 – 25 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
3 ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” ระดับชาติ ชื่อผลงาน “ตามรอยพุทธชยันตี” แผนกวิชาสามัญ การประกวดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2560 ให้ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
4 ได้รับรางวัล “สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาครัฐ” โครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ให้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับอุดมศึกษา ในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561
6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับอุดมศึกษา ในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561
7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับอุดมศึกษา ในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561
8 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ในการแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ในการแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
10 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะพิมพ์ไทย และพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ในการแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. ในการแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
12 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ในการแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
13 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ระดับ ปวช. ในการแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
14 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล ในการแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
15 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และอุปทาน (แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม) ในการแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท การประกอบอาหารไทยชุดพร้อมจำหน่าย (Thai Set) ระดับทีม ปวช. ในการแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
16 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ประเภทอาหารมื้อค่ำแบบตะวันตก (Western Set Dinner) ระดับทีม ปวส. ในการแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
17 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย ระดับ ปวช. ในการแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
18 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. ในการแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
19 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช. ในการแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
20 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. ในการแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
21 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบ 2D Animation “อเมซิ่งเที่ยวไทยสไตล์อาชีวะ” ระดับ ปวช. ในการแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
22 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบ 3D Animation “อาชีวะ INTRO “ ระดับ ปวส. ในการแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
23 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. ในการแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
24 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะประติมากรรม ระดับ ปวช. ในการแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
25 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ เทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 10 ระดับ ปวช. ในการแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
26 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบตกแต่ง “Food Truck in Thai Culture & Food Festival ปวช. ในการแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
27 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่ผลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
28 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับ ปวช. ในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
29 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
30 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
31 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
32 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
33 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
34 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
35 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย ในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
36 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง ในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
37 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงสากลชาย ในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
38 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงสากลหญิง ในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
39 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดลงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R ในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
40 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยวขิมสาย ในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
41 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ “เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ “ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
43 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร “มะกรูดสมุนไพร” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ “สิงโตสองแผ่นดิน” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
45 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ “ชุดควบคุมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน” Internet of things (IOT) “Security system box” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
46 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการร้องเพลงไทยสากลหญิง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2561
47 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2561 อาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
48 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญเงิน “ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน”(แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมส์) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
49 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ประเภทอาหารมื้อค่ำแบบตะวันตก การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
50 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภท สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ “ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
51 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
52 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ทักษะประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจประเภทการประกอบอาหารไทยชุดพร้อมจำหน่าย (Thai Set) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
53 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ “ทักษะการจัดดอกไม้เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส.การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
ลำดับ รายละเอียด
1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครสวรรค์
2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครสวรรค์
3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพรพุทธศาสนา ครั้งที่ 3 ระดับภาค จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสวดมนหมู่สรรเสริญฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพรพุทธศาสนา ครั้งที่ 3 ระดับภาค จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
ลำดับ รายละเอียด
1 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ น้ำพริกปลาร้าสำเร็จรูป การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ภาคเหนือ
2 ได้รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 1 เชอรี่ผง การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ภาคเหนือ
3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการแกะสลักปอกคว้านผลไม้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โครงการ”สิบสานศิลป์ภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 2” ณ ศูนย์การเรียนรู้ข้าวและภูมิปัญญาไทย
4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพแกะสลักน้ำแข็ง ของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ที่กรมอาชีวศึกษา ในวันเปิดตลาดนัดอาชีวะ
5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดเพ้นท์สมาร์ทบอร์ด ของบริษัท เจริญภัณฑ์โฮมแอนด์ลีฟวิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประกวดเพ้นท์สมาร์ทบอร์ด ของบริษัท เจริญภัณฑ์โฮมแอนด์ลีฟวิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประกวดเพ้นท์สมาร์ทบอร์ด ของบริษัท เจริญภัณฑ์โฮมแอนด์ลีฟวิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
8 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขัน แกะสลักปอกคว้านผลไม้พร้อมรับประทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โครงการ “สืบสานศิลป์ภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 2”
ลำดับ รายละเอียด
1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ หนุ่มสาวไทคัพ จากไทคัพ
2 ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุมชนนักชวเลข ที่สำนักงานรายงานการประชุมและชวเลข สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแห่เทียนจำนำพรรษา (ประเภทสวยงาม) จากเทศบาลนครนครสวรรค์
4 ได้รับรางวัลจัดหาผู้บริจาคโลหิตมากเป็นอันดับ 3 ประเภทสถานศึกษา จากสำนักงานเหล่าสภากาชาดจังหวัด
5 ได้รับรางวัลชนะเลิศทักษะการเขียนแผนธุรกิจการแข่งขันทักษะวิชาชีพวิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 27 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ประเภทกาแฟโบราณ/กาแฟสดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 27 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการจัดโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 27 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8 ได้รับรางวัลชนะเลิศทักษะการประยุกต์ไม้ในท้องถิ่นการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 27 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะการประยุกต์ดอกไม้แบบไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 27 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการเย็บชุดนอนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 27 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทักษะงานออกแบบ 2 D Animation (คนดีศรีอาชีวะ) ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 27 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
12 ได้รับรางวัลชนะเลิศการร้องเพลงไทยลูกทุ่งการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐานระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 27 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การร้องเพลงสากลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐานระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 27 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดพิธีกรและแดนเซอร์ประกอบเพลงไทยลูกทุ่งการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐานระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 27 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
15 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป่าขลุ่ยเพียงออการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐานระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 27 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
16 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการ ปลาสวายสามรสประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคเหนือ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
17 ได้รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 1 เชอรี่ไทยสำเร็จรูป การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคเหนือ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
18 ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 ปักษาสวรรค์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคเหนือ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ลำดับ รายละเอียด
1 ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน จากกระทรวงศึกษาธิการ
2 ได้รับเลือกเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จากสำนักงาคณะกรรมการอาชีวศึกษา
3 ได้รับรางวัลการประกวดเต้นแบบคนพันธ์อาร์ R-style Dancing ๒๐๑๓ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแห่เทียนจำนำพรรษา (ประเภทสวยงาม) จากเทศบาลนครนครสวรรค์
5 ได้รับรางวัลชมเชยประเภทหญิง เยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One IDOL Season 3 จากจังหวัดนครสวรรค์
6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิง เยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One IDOL Season 3 จากจังหวัดนครสวรรค์
7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะพื้นฐานประกวดดนตรีไทย (จะเข้) จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8 ได้รับรางวัล อวท.มาตรฐานเหรียญทองระดับภาค ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ จากสำนักงาคณะกรรมการอาชีวศึกษา
9 ได้รับรางวัลรางวัลครูผู้สอนดีเด่น และรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา
10 ได้รับรางวัลรางวัลครูดีมีทุกวัน และรางวัลครอบครัวครูดี จาก สกสค.
11 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
12 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ Web Page จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ Animation จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนแผนธุรกิจ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
15 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
16 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
17 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ The Marketing Challenge จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
18 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพออกแบบและตกแต่งกางเกงยีน จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
19 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติจัดลงภาชนะ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
20 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประดิษฐ์ของที่ระลึกสำหรับตกแต่งบ้าน จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
19 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพการวาดภาพคนเหมือน จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
20 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพการวาดภาพหุ่นนิ่งสีน้ำ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
21 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพออกแบบ ๒ D Animation จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
22 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (ชา ธัญพืช ดอกไม้อบแห้ง) จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
23 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกอบอาหารและแสดงอาหารโดยใช้วัตถุดิบหลักจากปลาดุก จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
24 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกอบอาหารว่างหรือยำและอาหารจานหลัก จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
25 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติจัดลงภาชนะ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
26 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการประดิษฐ์ของที่ระลึกสำหรับตกแต่งบ้าน จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
27 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานออกแบบ 2 D Animation จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
28 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคการแข่งขันทักษะวิชาชีพการแข่งขันวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
29 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติจัดลงภาชนะ ระดับปวช. จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
30 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานออกแบบ 2 D Animation จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Card image

นายอาณัติชัย จันทิวาสน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย