ข้อมูลหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ประเภท ปวช. ปวส. รวม
อุตสาหกรรม - - -
พาณิชยกรรม 7 6 13
ศิลปกรรม 5 3 8
คหกรรม 3 3 6
เกษตรกรรม - - -
ประมง - - -
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว - - -
อุตสาหกรรมสิ่งทอ - - -
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 - 1
รวม 16 12 28

ข้อมูลหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ประเภท ปวช. ปวส. รวม
อุตสาหกรรม - - -
พาณิชยกรรม 7 7 12
ศิลปกรรม 4 3 7
คหกรรม 3 3 6
เกษตรกรรม - - -
ประมง - - -
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว - - -
อุตสาหกรรมสิ่งทอ - - -
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 - 1
รวม 13 13 26

ข้อมูลหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ประเภท ปวช. ปวส. รวม
อุตสาหกรรม - - -
พาณิชยกรรม 5 7 12
ศิลปกรรม 5 4 9
คหกรรม 3 4 7
เกษตรกรรม - - -
ประมง - - -
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว - - -
อุตสาหกรรมสิ่งทอ - - -
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 - 1
รวม 14 15 29
Card image

นายอาณัติชัย จันทิวาสน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย