ทำเนียบผู้บริหาร

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ปี พ.ศ.
1 นายปริด อยู่สถาพร ครูใหญ่ 2448 – 2492
2 นางศิริพร คลี่สุนทร ครูใหญ่ 2492 – 2505
3 นางสาวสุนทร พานิชกุล ครูใหญ่ 2505 – 2506
4 นางสาวสุโขเพ็ญ บุนยตรีระนะ ครูใหญ่ 2506 – 2507
5 นางมาลินี ธีรมาวรรณ ครูใหญ่ 2507 – 2510
6 นายประสาน พินิจไชย อาจารย์ใหญ่ 2510 – 2512
7 นางสาวศรีสวาท รัชตะปีติ อาจารย์ใหญ่ 2512 – 2518
8 นายแสวง พาสุทธิ์ อาจารย์ใหญ่ 2518 – 2519
9 นายวิเชียร บุญเลิศ ผู้อำนวยการ 2519 – 2522
10 นางสาวผานิต มงคล ผู้อำนวยการ 2522 – 2531
11 นายไพโรจน์ ปวะบุตร ผู้อำนวยการ 2531 – 2533
12 นางอำนวย ศิริมาศ ผู้อำนวยการ 2533 – 2534
13 นางจินตนา เสรีภาพ ผู้อำนวยการ 2534 – 2540
14 นางพรลินี ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ 2540 – 2554
15 นายทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการ 2554 – 2559
16 ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการ 2559 – 2563
16 นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการ 2563 – ปัจจุบัน


Card image

นายอาณัติชัย จันทิวาสน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย