ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์


       วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 มีเนื้อที่ทั้งหมด 47.3 ไร่ เดิมใช้ชื่โรงเรียนทอผ้าและช่างเย็บผ้า โรงเรียนการช่างสตรี โรงเรียนอาชีวศึกษานครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ วิทยาเขต 2 ตามลำดับ และเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 ยกฐานะเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์” วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มีประวัติความเป็นมาตามลำดับ ดังนี้

ปี รายละเอียด
พ.ศ. 2482 เปิดทำการสอน ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนช่างเย็บผ้า” ตั้งอยู่ถนนแสงสวรรค์ ตำบลบางปรอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ (ตรงข้ามโรงเรียนสตรีนครสวรรค์)
พ.ศ. 2490 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนช่างทอผ้าและช่างเย็บผ้า”
พ.ศ. 2491 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีนครสวรรค์”
พ.ศ. 2493 เปิดสอนการศึกษาผู้ใหญ่ประเภทอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2495 ย้ายจากตรงข้ามโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ (เนื่องจากน้ำเซาะตลิ่งพัง) ไปก่อสร้างใหม่ที่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พ.ศ. 2505 ย้ายมาสร้างบริเวณเชิงเขากบ เนื้อที่ประมาณ 47.3 ไร่ (ที่ตั้งปัจจุบัน)
พ.ศ. 2507 เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นแผนกการเลขานุการ
พ.ศ. 2508 เข้าอยู่ในโครงการยูนิเซฟ อันดับ 2 หลักสูตรการช่างสตรีเปิดสอน แผนกผ้าและการตัดเย็บ แผนกอาหารและโภชนาการ แผนกคหกรรมศาสตร์ และแผนกศิลปหัตถกรรม
พ.ศ. 2516 เปลี่ยนเป็น “โรงเรียนอาชีวศึกษานครสวรรค์” และเปิดสอนการศึกษาผู้ใหญ่ประเภทอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2519 รวมกับโรงเรียนเทคนิคนครสวรรค์ เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ วิทยาเขต 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2519 จัดการเรียนการสอนเป็น 2 ภาค คือภาคเช้า และภาคบ่าย
พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พ.ศ. 2522 ยกฐานะจากวิทยาเขต 2 เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522
พ.ศ. 2524 จัดการเรียนการสอนเป็นระบบเปิดเปลี่ยนหลักสูตรใหม่จาก ปวช. 2520 เป็นปวช. 2524
พ.ศ. 2527 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นภาคเหนือ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2528 ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2530 เปลี่ยนหลักสูตร ปวช. 2524 เป็นหลักสูตร ปวช. 2530
พ.ศ. 2532 เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น (100 ชั่วโมง) สาขาวิชาการตัดเย็บจักรอุตสาหกรรม เซรามิค และการเขียนแบบโฆษณา
พ.ศ. 2533 ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปวช. 2530 เป็นหลักสูตร ปวช. 2533, ปวท. หลักสูตร 2527 เป็นหลักสูตร ปวท. 2533
พ.ศ. 2535 ได้รับรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2537 เปิดสอนหลักสูตร ปวส. 2536 รับผู้จบจาก ม.6 ยกเลิกหลักสูตปวท. 2533
พ.ศ. 2538 เปลี่ยนหลักสูตร ปวช. 2530 (ปรับปรุง 2533) เป็นหลักสูตร ปวช. 2538
พ.ศ. 2538 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. ระบบทวิภาคี (การโรงแรม)
พ.ศ. 2539 เปิดสอนหลักสูตรปวช. ระบบทวิภาคี (ธุรกิจค้าปลีก)
พ.ศ. 2540 เปลี่ยนหลักสูตร ปวส. 2536 เป็นหลักสูตร ปวส. 2540
พ.ศ. 2541 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาตัวอย่างภาคเหนือ กรมอาชีวศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (Modern School Network: MSN)
พ.ศ. 2543 ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9002 เมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2543
พ.ศ. 2544 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของสถาบันพัฒนา ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2545 เปลี่ยนหลักสูตรปวช. 2538 เป็นหลักสูตร ปวช. 2545 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาคหกรรมธุรกิจ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น9+1 (300) ชั้วโมง สาขาการเขียนลวดลายบนผ้า คอมพิวเตอร์ และงานบาติกเปิดสอนหลักสูตร ปวช. ระบบทวิภาคี สาขาวิชาศิลปกรรม (สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก)
พ.ศ. 2546 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาคหกรรมธุรกิจเปลี่ยนหลักสูตร ปวส. 2540 เป็นหลักสูตร ปวส. 2546
พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. สาขาศิลปกรรม (สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก)เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (สาขางานซูเปอร์เซ็นเตอร์) ระบบทวิภาคี ร่วมกับริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), เปิดสอนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ สำหรับผู้ประกอบอาชีพ
พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. สาขาวิชาพาณิชยการ (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เปิดสอนหลักสูตร ปวช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
(สาขางานออกแบบเสื้อผ้าและสาขางานธุรกิจคหกรรม)
พ.ศ. 2550 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน , เปิดสอนหลักสูตร ปวช.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ (สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม) เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (สาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย)
พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตร ปวช.สาขาวิชาพณิชยการ (สาขางานธุรกิจค้าปลีก) ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์กรุ๊ป จำกัด (CRG) ระบบทวิภาคี
เปิดสอนหลักสูตร ปวช.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (สาขางานอาหารและโภชนาการ) สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางจังหวัดนครสวรรค์
เปิดสอนหลักสูตร ปวส.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (สาขางานการประกอบอาหาร) ร่วมกับ S&P [บริษัท เอสแอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)]
เปิดสอนหลักสูตร ปวส.สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน (สาขางานการจัดการสำนักงาน)
เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (สาขางานการจัดการการขนส่ง) ร่วมกับ โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) บจก.
พ.ศ. 2554 เปิดสอนหลักสูตรปวช. ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า(ทวิภาคี)
เปิดสอนหลักสูตรปวส. ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานเทคนิคการผลิตเครื่องนุ่งห่ม (ทวิภาคี)
พ.ศ. 2555 เปิดสอนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี
เปิดสอนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับ ปวส. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา (ระบบทวิภาคี)
พ.ศ. 2556 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
เปิดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ MEP (Mini English Program) ระดับ ปวส.สาขาวิชาการตลาด
เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชา วิจิตรศิลป์ (ทวิภาคี) ร่วมกับ วิทยาลัยในวัง
เปิดสอนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ. 2557 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
เปิดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ MEP (Mini English Program) ระดับ ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (สาขางานแอนิเมชั่น) ระดับ ปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (สาขางานการประกอบอาหาร) และ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (สาขางานการจัดการการขนส่ง)
พ.ศ. 2558 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม
พ.ศ. 2559 เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชา การตลาด (ระบบทวิภาคี) ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดสอนหลักสูตร ปวส.สาขาวิชา เทคโนโลยีเซรามิก (ระบบทวิภาคี)
พ.ศ. 2560 เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชา การบัญชี (ระบบทวิภาคี) เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบแฟชั่น เปิดสอนหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานการจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม (ระบบทวิภาคี) เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ เปิดสอนหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานแฟชั่นดีไซน์
พ.ศ. 2561 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Card image

นายอาณัติชัย จันทิวาสน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย