งานปัจฉิมนิเทศ 2559
 นิทรรศการวิชาการอาชีวศึกษา
 ปิดชมรมวิชาชีพ/อิสระ
 โครงการรับบริจาคโลหิต
 ลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา
Card image

นายอาณัติชัย จันทิวาสน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย