ผอ. มอบของที่ระลึกแก่หัวหน้าแผนกฯ
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัย   มอบภาพถ่ายที่ระลึกให้กับหัวหน้าแผนกวิชาการออกแบบ หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ที่ได้เข้าร่วมจัดสถานที่ ตกแต่งโต๊ะเสวยพระกระยาหาร เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ (๒ เมษายน ๒๕๕๘) ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท และทรงทอดพระเนตรอาคารโรงพักเก่า สถานีตำรวจภูธร อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒