อบรมการใช้ Mac OSX
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมการใช้ระบบปฏิบัติการ OSX และการใช้แอพพลิเคชั่นบนเครื่อง Apple ให้กับครูหัวหน้างาน และบุคลากร โดยมีดร.ปาริชาต ดอนเมือง หัวหน้างานหลักสูตร กล่าวรายงานโครงการ ณ ห้อง ๙๔๒ อาคาร ๙