มอบเงินช่วยเหลือ นศ.
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยดร.กุสุมา ขันกสิกรรม รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางสุภาพร สุวรรณพฤกษ์ หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาล มอบเงินช่วยเหลือให้กับมารดา และผู้ปกครองของนางสาววราภรณ์ นักศึกษาระดับ ปวส.๒ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เสียชีวิตเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๒