การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดร.กุสุมา ขันกสิกรรม รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายอำนวย สือพัฒธิมา ครูที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร เข้าดูแลการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ และรายงานตัวเลื่อนชั้น ปี ๒ ๓ ๔ และ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์