การปัจฉิมนิเทศ 2559
ให้ นศ.ปวช. 3  และ ปวส. 2 ทุกคน เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ในวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07:30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ


Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footerM.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66