แจ้งถ่ายรูปติดใบ รบ.
แจ้งถ่ายรูปติดระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1)
  ด้วยงานทะเบียนจะดำเนินการถ่ายรูปนักเรียนชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ในการติดระเบียนแสดงผลการเรียน
(ถ่ายรูป 36 รูป ราคา 70 บาท) ในการนี้ขอให้ครูที่ปรึกษาแจ้งนักเรียนนักศึกษาให้รับทราบและรวบรวมเงินค่าถ่ายรูปส่งงานทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9-12 ธันวาคม 2562 และมาถ่ายรูปในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ