กำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน พ.ศ.2561
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน พ.ศ.2561