กำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน พ.ศ.2560
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน พ.ศ.2560