ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ และการรับมอบตัวเป็นนักเรียน ระดับ ปวช. และ นักศึกษา ระดับ ปวส. ระบบโควตาภายใน และระบบโควตาภายนอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔