ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯ