ประกาศรายชื่อโควตา 2564
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รอบโควตาภายในและโควตาภายนอก ประจำปีการศึกษา 2564

ผลการคัดเลือก  โควตาภายใน     โควตาภายนอก