ประการศผลโควต้า 2564 รอบเพิ่มเติม
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รอบโควตาภายในและโควตาภายนอก ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)