การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม รอบพิเศษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม รอบพิเศษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2