กำหนดการรับประกาศนียบัตรฯ ปีการศึกษา 2563
ขอแจ้งกำหนดการรับประกาศนียบัตรฯ
ประจำปีการศึกษา 2563
เพื่อป้องกนะการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
โดยแบ่งการรับประกาศฯ เป็น 2 รอบช่วงเช้าระดับชั้น ปวส.ช่วงบ่ายระดับปวช. รายละเอียดตามภาพครับ