"SMART Multimedia"
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผล ระดับชาติ การประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ นำโดยท่านผอ.ชุลีพร สิงหเนตร ประธานคณะกรรมการ ผอ.กนิษฐา วัฒนฉัตร ผอ.สุภัทรา สัจจา ผอ.ทัศนา ณ สงขลา และผอ.เมธิณี บุญเอกบุศย์ คณะกรรมการ เข้าตรวจประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา "SMART Multimedia" สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์