มอบรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา ฯ
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ มอบรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็นในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา