รับสมัครโควต้า ประจำปีการศึกษา 2562
                   ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยพิจารณาจากนักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 เข้าศึกษาต่อในสาขาต่างๆ ตามประกาศของทางวิทยาลัยฯ ให้สถานศึกษาต่างๆดาวน์โหลดใบสมัครโควตา และแบบสรุปรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากสถานศึกษา ส่งกลับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภายในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
                  ดาวน์โหลด       ประกาศ      ใบสมัคร   แบบสรุปรายชื่อ


Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footerM.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66