ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปี 2561
          ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มีความประางค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปี 2561 จำนวน 167 รายการ หากร้านค้าและผู้สนใจ
จะซื้อพัสดุฯ  ขอดูพัสดุชำรุดได้ที่งานพัสดุฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ โดยจะเริ่มดำเนินการขายในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป