คุณธรรมดี การศึกษาเด่น เน้นวิชาชีพมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพด้านวิชาชีพ
To aim at developing the students to be good people and get the vocational quality.พันธกิจที่ 1 : จัดการศึกษาและบริการวิชาชีพให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 : ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะอาชีพ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานและนำเทคโนโลยีสู่การพัฒนาอาชีพ
Mission 1 : to manage the education and professional service to be a good quality, on the vocational educational standard.
Mission 2 : to produce and develop the learners to get the professional competency, based on sufficiency economic.
Mission 3 : to promote and support for producing the innovations, inventions, researches and projects. Also bring the technology to the occupational development.

Card image

นายอาณัติชัย จันทิวาสน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย