NWVOC | We Love NWVOC

ระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนเรียน วศ.นครสวรรค์

สำหรับ ปวช.1 และ ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1/2563

nwvoc
รายการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช. ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย ระหว่างวันที่ 5 - 11 มิถุนายน พ.ศ.2563
ระดับชั้น ปวส. ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย ระหว่างวันที่ 5 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563