NWVOC | We Love NWVOC

ระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนเรียน วศ.นครสวรรค์

สำหรับ ปวช.1 และ ปวส.1 รอบโควตาภายในและโควตาภายนอก ภาคเรียนที่ 1/2564

nwvoc
รายการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช. ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย ระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2564
ระดับชั้น ปวส. ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2564