ผลงาน รางวัล

ลำดับ รายละเอียด
1 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ น้ำพริกปลาร้าสำเร็จรูป การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ภาคเหนือ
2 ได้รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 1 เชอรี่ผง การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ภาคเหนือ
3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการแกะสลักปอกคว้านผลไม้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โครงการ”สิบสานศิลป์ภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 2” ณ ศูนย์การเรียนรู้ข้าวและภูมิปัญญาไทย
4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพแกะสลักน้ำแข็ง ของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ที่กรมอาชีวศึกษา ในวันเปิดตลาดนัดอาชีวะ
5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดเพ้นท์สมาร์ทบอร์ด ของบริษัท เจริญภัณฑ์โฮมแอนด์ลีฟวิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประกวดเพ้นท์สมาร์ทบอร์ด ของบริษัท เจริญภัณฑ์โฮมแอนด์ลีฟวิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประกวดเพ้นท์สมาร์ทบอร์ด ของบริษัท เจริญภัณฑ์โฮมแอนด์ลีฟวิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
8 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขัน แกะสลักปอกคว้านผลไม้พร้อมรับประทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โครงการ “สืบสานศิลป์ภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 2”
ลำดับ รายละเอียด
1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ หนุ่มสาวไทคัพ จากไทคัพ
2 ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุมชนนักชวเลข ที่สำนักงานรายงานการประชุมและชวเลข สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแห่เทียนจำนำพรรษา (ประเภทสวยงาม) จากเทศบาลนครนครสวรรค์
4 ได้รับรางวัลจัดหาผู้บริจาคโลหิตมากเป็นอันดับ 3 ประเภทสถานศึกษา จากสำนักงานเหล่าสภากาชาดจังหวัด
5 ได้รับรางวัลชนะเลิศทักษะการเขียนแผนธุรกิจการแข่งขันทักษะวิชาชีพวิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 27 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ประเภทกาแฟโบราณ/กาแฟสดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 27 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการจัดโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 27 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8 ได้รับรางวัลชนะเลิศทักษะการประยุกต์ไม้ในท้องถิ่นการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 27 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะการประยุกต์ดอกไม้แบบไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 27 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการเย็บชุดนอนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 27 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทักษะงานออกแบบ 2 D Animation (คนดีศรีอาชีวะ) ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 27 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
12 ได้รับรางวัลชนะเลิศการร้องเพลงไทยลูกทุ่งการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐานระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 27 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การร้องเพลงสากลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐานระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 27 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดพิธีกรและแดนเซอร์ประกอบเพลงไทยลูกทุ่งการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐานระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 27 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
15 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป่าขลุ่ยเพียงออการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐานระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 27 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
16 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการ ปลาสวายสามรสประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคเหนือ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
17 ได้รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 1 เชอรี่ไทยสำเร็จรูป การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคเหนือ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
18 ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 ปักษาสวรรค์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคเหนือ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ลำดับ รายละเอียด
1 ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน จากกระทรวงศึกษาธิการ
2 ได้รับเลือกเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จากสำนักงาคณะกรรมการอาชีวศึกษา
3 ได้รับรางวัลการประกวดเต้นแบบคนพันธ์อาร์ R-style Dancing ๒๐๑๓ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแห่เทียนจำนำพรรษา (ประเภทสวยงาม) จากเทศบาลนครนครสวรรค์
5 ได้รับรางวัลชมเชยประเภทหญิง เยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One IDOL Season 3 จากจังหวัดนครสวรรค์
6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิง เยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One IDOL Season 3 จากจังหวัดนครสวรรค์
7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะพื้นฐานประกวดดนตรีไทย (จะเข้) จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8 ได้รับรางวัล อวท.มาตรฐานเหรียญทองระดับภาค ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ จากสำนักงาคณะกรรมการอาชีวศึกษา
9 ได้รับรางวัลรางวัลครูผู้สอนดีเด่น และรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา
10 ได้รับรางวัลรางวัลครูดีมีทุกวัน และรางวัลครอบครัวครูดี จาก สกสค.
11 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
12 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ Web Page จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ Animation จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนแผนธุรกิจ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
15 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
16 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
17 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ The Marketing Challenge จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
18 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพออกแบบและตกแต่งกางเกงยีน จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
19 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติจัดลงภาชนะ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
20 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประดิษฐ์ของที่ระลึกสำหรับตกแต่งบ้าน จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
19 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพการวาดภาพคนเหมือน จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
20 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพการวาดภาพหุ่นนิ่งสีน้ำ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
21 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพออกแบบ ๒ D Animation จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
22 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (ชา ธัญพืช ดอกไม้อบแห้ง) จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
23 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกอบอาหารและแสดงอาหารโดยใช้วัตถุดิบหลักจากปลาดุก จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
24 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกอบอาหารว่างหรือยำและอาหารจานหลัก จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
25 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติจัดลงภาชนะ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
26 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการประดิษฐ์ของที่ระลึกสำหรับตกแต่งบ้าน จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
27 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานออกแบบ 2 D Animation จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
28 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคการแข่งขันทักษะวิชาชีพการแข่งขันวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
29 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติจัดลงภาชนะ ระดับปวช. จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
30 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานออกแบบ 2 D Animation จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา