ผู้บริหารสถานศึกษา


Cinque Terre

ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์


พ.ศ. ตำแหน่ง สถานศึกษา
2559 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
2554 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
2552 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
2548 รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างตาก
2547 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างตาก

พ.ศ. วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
2556 ปร.ด.บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ทุนการศึกษาไทยเข้มแข็ง SP2)
2540 กศ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
2527 คบ.คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในปัจจุบัน)

ผลงาน
รางวัลพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา การศึกษาวิชาชีพ
ชนะเลิศการแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest
ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (อนุสิทธิบัตร) ได้แก่ เครื่อง Hydro Plus/เครื่องแท่นขึ้นรูปฐานกระทงเปลือกมะพร้าวแห้ง/ซอสฟักข้าว
โล่ดีเด่นด้านศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-Cop คะแนน 100%
โล่รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น
โล่รางวัลการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 5 ดาว
โล่เกียรติคุณในฐานะองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ในโอกาส วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย
เกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เกียรติบัตรในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”
ได้รับคัดเลือกจากผู้บริหารระดับสูง สอศ. ให้บันทึกตกลงความร่วมมือกับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
นักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2556
นักเรียน นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ปี 2557
เกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่นของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2557

ประวัติการอบรม
ได้รับทุนการอบรมการจัดการบริหารและการทำ Action Plan ที่ ITE ประเทศสิงคโปร์
ได้รับคัดเลือกจาก สอศ. และทุนในการนำเสนอผลการจัดกิจกรรมให้ นักเรียนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง จากสถาบันพระปกเกล้า
ศึกษาดูงานด้านการศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย/ ประเทศญี่ปุ่น
ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท digades ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี
นำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก ที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

กลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูก
ไม่เป็นน้ำเต็มแก้ว/ศึกษาในสิ่งที่ยังไม่รู้
ความสุขในการปฏิบัติงาน
รักองค์กร
ทำงานเป็นทีม
เคารพผู้อาวุโส/ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
เคารพความเป็นประชาธิปไตย
สนองนโยบายและปฏิบัติตามระเบียบราชการ

นายสมชาย บุตรสระ

นายสมชาย บุตรสะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


พ.ศ. ตำแหน่ง สถานศึกษา
พ.ศ. วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
2550 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผลงานนายโอภาส  เกตุเดชา

ดร.โอภาส เกตุเดชา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


พ.ศ. ตำแหน่ง สถานศึกษา

พ.ศ. วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา

ผลงานน.ส.เสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์

นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวแผนงานและความร่วมมือ


พ.ศ. ตำแหน่ง สถานศึกษา

พ.ศ. วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
2558 การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2539 การบริหารอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2528 การจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ

ผลงาน
การพัฒนารูปแบบการฝึกประวบการณ์วิชาชีพเลขานุการ สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษานางกุสุมา  ขันกสิกรรม

นางกุสุมา ขันกสิกรรม

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา


พ.ศ. ตำแหน่ง สถานศึกษา

พ.ศ. วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา

ผลงาน