วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ดาวน์โหลด


รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นระบบของผู้เรียนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน รูปแบบ 2IDEA บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ไฟล์บันทึกข้อมูลรางวัลที่ได้รับ ประจำปีการศึกษา 2561

รูปแบบหัวข้อสอบ ภาคเรียนที่ 1/2561

งบทดลองจ่าย สิงหาคม 2560 กันยายน 2560

เอกสารเผยแพร่ วิชา การบัญชีต้นทุน 2 ผู้สอน อ.อังสนา บทที่ 6 บทที่ 7

ตัวอย่าง แผนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ โดย คุณครุสุดใจ เกตุเดชา (121 MB.)

ผลงานวิจัยเรื่อง "ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์" โดย คุณครุสุดใจ เกตุเดชา

ผลงานวิจัยเสริมสร้างจิตอาสา 1/2560 โดย คุณครุสุดใจ เกตุเดชา

ผลงานวิจัยแก้ปัญหาการขาดเรียน 4 จ 2/2560 โดย คุณครุสุดใจ เกตุเดชา

ชุดกิจกรรมจิตอาสาเผยแพร่ 2561 โดย คุณครุสุดใจ เกตุเดชา