วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ดาวน์โหลด


งบทดลองจ่าย สิงหาคม 2560 กันยายน 2560

เอกสารเผยแพร่ วิชา การบัญชีต้นทุน 2 ผู้สอน อ.อังสนา บทที่ 6 บทที่ 7

ตัวอย่าง แผนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ โดย คุณครุสุดใจ เกตุเดชา (121 MB.)

ผลงานวิจัยเรื่อง "ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์" โดย คุณครุสุดใจ เกตุเดชา