มอบรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา ฯ

2017-10-30 09:15:30

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ มอบรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็นในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา