พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

2018-03-24 21:54:15

         พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย ผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนที่ทำให้พิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งน้ีสำเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ สวยงาม

รวมภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ขอบคุณภาพจากกล้องของแผนกวิชาถ่ายภาพและวิดีทัศน์

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1_lxOsyWMcRJKNOWBWlZQIJySOQtv3mDD