อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

2018-08-06 23:07:01

       วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.โอภาส เกตุเดชา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ โดยมีนางอุมาพร แขดอน หัวหน้างานกิจกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน และในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมให้การดูแล และให้การต้อนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ขอบคุณภาพจาก เพจงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์