โครงการรับบริจาคโลหิต

วันที่ 26 มกราคม 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่รับบริจาคโลหิต ในโครงการ "โครงการรับบริจาคโลหิต" ร่วมกับ สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาร่วมกันบริจาคโลหิต ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ