งานปัจฉิมนิเทศ 2559

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ผอ.ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์