อบรมภาษาอังกฤษ แบบเข้ม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์ รองผู็อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ทุกแผนกวิชา เข้ารับการอบรม โครงการอบรมภาษาอังกฤษ แบบเข้มก่อนจบการศึกษา ประจำปี 2559 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์