สอบ V-NET 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นสนามสอบทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 โดย ผอ.ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย พร้อมคณะผู้บริหารตรวจดูความเรียบร้อยทุกขั้นตอน