ประกาศจากวิทยาลัยฯ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 สังกัดสำนักงานการอาชีวศึกษา ได้กำหนดให้มีการรับนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ( ปวส.2) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีกำหนดการดังนี้
รับสมัคร วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 4 เมษายน 2560
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 11 เมษายน 2560
รายงานตัวและลงทะเบียนมอบตัว วันที่ 18 เมษายน 2560