รายชื่อสอบสัมภาษณ์ ปวช.

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อในประกาศ มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 08.00-16.00 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ (หากไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
ดูรายชื่อ