ประกาศผลการคัดเลือก 2560

     ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560

ดูรายชื่อ   ปวช.     ปวส.