ปรัชญา


    "คุณธรรมดี การศึกษาเด่น เน้นวิชาชีพ"


วิสัยทัศน์


    "เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิชาชีพ ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยสู่มาตรฐานสากล"
     To aim at developing the students to be good people and get the vocational


พันธกิจ


    1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    2. ผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
    3. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิจัย โครงงานและนำเทคโนโลยีสู่การพัฒนาอาชีพ


เป้าประสงค์


    พันธกิจที่ 1: มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good govermance) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    พันธกิจที่ 2: ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีความรู้ความสามารถ มีทักษะอาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานในระดับสากล ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    พันธกิจที่ 3: มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ด้วยกลไกลการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ