ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาฯ พ.ศ.2561
ประกาศวิทยาลัยฯ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พ.ศ.2561
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์